«… ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.»

BOLH FILIA THEOREIA

Εδω, «φερεγγυότης», αξιοπιστία, Νέα Τάξη.

ΕΛΕΟΣ! ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ;

 

Ενώ στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας έχουν δημιουργηθεί απίστευτες ουρές από δανειολήπτες που σπεύδουν να καταθέσουν αίτηση για ένταξη στο Νόμο Κατσέλη – η διορία λήγει την Πέμπτη (31/12/2015)- μία παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκαλεί πανικό!

Αυτό για το οποίο ήταν ενήμεροι οι δανειολήπτες ήταν πως είχαν περιθώριο να υποβάλλουν την αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και ότι για τα δικαιολογητικά είχαν περιθώριο 47 ημερών μετά την λήξη της προθεσμίας της Πέμπτης.

«ΜΠΡΑΒΟ ΝΙΚΗΣΑΤΕ, ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΒΟΣΚΟΥΜΕ» !
evrwtsipras

Πέφτουν απ’ τα σύννεφα, τα παληκάρια ;

 «ΔΥΝΑΜΙΤΗΣ» ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ – «ΔΩΡΑΚΙ» ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ..

 

Ξάφνου, ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποκαλύπτει πως η όλη διαδικασία δεν είναι σύμφωνη με το νόμο και άρα η διορία που έδωσε η κυβέρνηση είναι επικοινωνιακή και όχι ουσιαστική!Σύμφωνα με τον ΔΣΑ, η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρατείνει ην ισχύ του νόμου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου!

Γιατί έκανε αυτήν την παρέμβαση ο ΔΣΑ; Διότι, όπως αναφέρει το Marketfair, οι νομικοί φοβούνται ότι κατά την εκδίκασης της υπόθεσης μπορεί οι τράπεζες να κάνουν ένσταση για τη διαδικασία κατάθεσης των εγγράφων που δεν είναι σύμφωνη με το νόμο με αποτέλεσμα το δικαστήριο να απορρίψει την ένταξη στο νόμο Κατσέλη!!!

Διαβάστε την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών:

«Με το ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-15) και εν συνεχεία με το ν.4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20-11-15) τροποποιήθηκε ο ν.3869/10 περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών (ν. Κατσέλη) περιορίζοντας στο ελάχιστο το πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς και εισάγοντας αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προς τούτο.

Ως έναρξη ισχύος του αναθεωρημένου ν. Κατσέλη ορίστηκε η 01/01/2016, ενώ οι τροποποιήσεις του δεν καταλαμβάνουν τις εκκρεμείς αιτήσεις, καθώς επίσης και όσες κατατεθούν έως 31/12/2015, οι οποίες θα κριθούν επί τη βάσει του απολύτως ευνοικότερου για τους δανειολήπτες προισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Ως γνωστό το αρθ. 4 παρ. 1 του ν.3869/10, ως ισχύει, ορίζει ότι για την έναρξη της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου, που είναι εξ ολοκλήρου δικαστική, ο οφειλέτης καταθέτει Αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η αίτηση μεταξύ άλλων πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, όπως αυτές προκύπτουν από τις αναλυτικές καταστάσεις οφειλών που υποχρεούνται οι τράπεζες να χορηγήσουν στους δανειολήπτες εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον δανειολήπτη. Για κάθε παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης ο Υπουργός Οικονομίας επιβάλλει πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ.

Περαιτέρω, ο προσφεύγων στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου δανειολήπτης οφείλει επί ποινή απαραδέκτου, να συνοδεύει την Αίτησή του με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη παρ. 2 του αρθρ. 4 του νόμου, όπως αυτά εξειδικεύτηκαν με την υπ΄ αριθ. 7534/20-08-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1794/20-08-2015), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών (σημείο η) καθώς επίσης και οι δανειακές συμβάσεις τους (σημείο θ). Τα εν λόγω έγγραφα χορηγούνται από το αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα.

Τις τελευταίες ημέρες 2 παρατηρείται το φαινόμενο χιλιάδες δανειολήπτες προκειμένου να προλάβουν να υποβάλουν τις σχετικές Αιτήσεις τους έως και την 31/12/2015 υπό το ισχύον ευνοικό νομικό πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας τους, αιτούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα τη χορήγηση των εκ του νόμου βεβαιώσεων οφειλών και αντιγράφων των δανειακών συμβάσεών τους.

Δυστυχώς, όμως, τα πιστωτικά ιδρύματα με έωλες προφάσεις κωλυσιεργούν συστηματικά τη χορήγηση των ως άνω απαραίτητων εγγράφων, με αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολίτες μας να αδυνατούν, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους και δεν εμπίπτουν στη σφαίρα της ευθύνης τους, να υποβάλουν εμπρόθεσμα Αιτήσεις υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη έως και τις 31/12/2015 με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν άμεσα με πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας τους ή με πώληση των δανείων τους σε ξένα funds.

Στις 23/12/15 η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη το σχετικό πρόβλημα και προσπαθώντας να το συγκαλύψει και όχι να το επιλύσει, δια του Γ.Γ. Καταναλωτή εξέδωσε την υπ΄αριθ. 133969/οικ./22-12-2015 Ερμηνευτική εγκύκλιο του Ν.3869/2010 σχετικά με τις προϋποθέσεις κατάθεσης αιτήσεων και την ολοκλήρωση της κατάθεσής τους στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία.

Η εγκύκλιος αυτή διατείνεται ότι δήθεν επιλύει το μείζον ζήτημα της αδυναμίας των οφειλετών να υποβάλλουν έως και την 31/12/2015 παραδεκτή και ορισμένη Αίτηση υπαγωγής στο Ν. Κατσέλη, λόγω της ανωτέρω συμπεριφοράς των τραπεζών.

Δυστυχώς, όμως, η ερμηνευτική αυτή εγκύκλιος όχι μόνο δεν επιλύει το ανωτέρω πρόβλημα, αντιθέτως δημιουργεί νέα νομικά αδιέξοδα στους δανειολήπτες και τους νομικούς παραστάτες τους, αφού προβαίνει σε contra legem ερμηνεία του νόμου. Στην πράξη επιτείνει το πρόβλημα, αφού υποχρεώνει τις Γραμματείες των Ειρηνοδικείων να παραλαμβάνουν εξ υπαρχής αόριστες και άρα απορριπτέες αιτήσεις, με αποτέλεσμα χιλιάδες δανειολήπτες να στερούνται της προστασίας του νόμου και να κινδυνεύουν πλέον να απολέσουν τις κατοικίες τους.

Χορηγεί μεν παράταση ως προς τη προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων στο φάκελο του δανειολήπτη που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, αλλά η παράταση αυτή είναι κενή περιεχομένου, αφού δεν επιλύει το βασικότερο πρόβλημα που συνίσταται στην αδυναμία του οφειλέτη να υποβάλει νομότυπη και παραδεκτή Αίτηση και να τύχει της δίκαιης κρίσης του Δικαστηρίου.
Ειδικότερα, το άνω θέμα δημιουργείται, γιατί όπως είναι γνωστό η αναφορά στην Αίτηση του δανειολήπτη των οφειλών του αναλυομένων κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, αποτελεί στοιχείο του παραδεκτού και του ορισμένου της αιτήσεώς του. Η εν λόγω ανάλυση λαμβάνει χώρα και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με βάση τη χορηγούμενη από την τράπεζα σχετική βεβαίωση. Κατά συνέπεια η εκ των υστέρων προσαγωγή τους στις γραμματείες των Δικαστηρίων δεν θεραπεύει το απαράδεκτο και το ορισμένο της υποβληθείσας αιτήσεως, και εντεύθεν θα απορρίπτεται ως τέτοια.

Ως εκ τούτου, ζητούμε από τη Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους επικοινωνιακούς χειρισμούς και να δώσει άμεση λύση.

Αντί της συγκάλυψης διά των εγκυκλίων, οφείλει να παρέμβει άμεσα νομοθετικά αναστέλλοντας έως 29/02/2016 για λόγους ανωτέρας βίας την έναρξη ισχύος του αρθ. 14 Ν. 4346/2015 για όσους έχουν αιτηθεί έως και την 31/12/2015 αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών και αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν οι δανειολήπτες, που επιθυμούν να ασκήσουν την αίτηση υπαγωγής στον ν. Κατσέλη υπό το προηγούμενο ευνοϊκό γι΄ αυτούς καθεστώς και έτσι θα τους παρασχεθεί η δυνατότητα να προστατεύσουν τα σπίτια τους».

 

Δες εδώ, κουμπάρε, τι εννοούμε όταν λέμε πράσινο «δωράκι» απ’ τα παλιά

 Ραχήλ Μακρή :

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυρίας Κατσέλη η εθνική τράπεζα σκέτο πλέον γιατί το ελλάδος πήγε περίπατο, δεν πούλησε σε fund στεγαστικά δάνεια.

Τα έγγραφα όμως αποδεικνύουν ότι η κυρία λέει ψέματα καθώς σύμφωνα με αυτά τα οποία ξετρύπωσε ο Panos Leliatsos 81,745 στεγαστικών δανείων ύψους 1,75 δις μευαβιβαςτηκαν μέσω της τιτλοποίησης σε αγνώστους. Και μετά καλεί τους πολίτες να φέρουν τις καταθέσεις από τα σεντούκια πίσω για να τα φορολογήσουν να μην μπορούν να τα πάρουν οταν επιθυμούν και να κινδυνέουν με τριπλή κλοπή μετά την μεγάλη ληστεία με την Τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που λήστεψαν 290 δις από τις τσέπες Ελλήνων και ευρωπαίων φορολογουμένων. Και δεν φτάνει που τις πλήρωσαν τα κορόιδα και που κατέστρεψαν οτι επενδυτή υπήρχε τις χάρισαν και σε ιδιώτες. Δεν ειναι τυχαίο που βάζουν πασοκους οταν πρόκειται για τις ληστείες έχουν προϋπηρεσία και μεγάλη εμπειρία.

 
Panos Leliatsos :
 

ΠΑΣΟΚ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ ΨΕΥΤΗΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ

Η συντρόφισσα και νυν διοικητής της Εθνικής τραπέζης κυρία κατσέλη σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκε πως η εν λόγω τράπεζα δεν έχει προβεί σε πώληση στεγαστικών δανείων σε ξένα επενδυτικά funds. Προφανώς στην κυρία κατσέλη δεν υπέπεσε στην αντίληψη της η μεταβίβαση 81,745 στεγαστικών δανείων ύψους 1,75 δις μέσω της τιτλοποίησης αυτών προφανώς σε ξένους. Να χαίρεστε κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρνησης την επιλογή στο πρόσωπο της ως διοικητή στην ΕΤΕ. Αλλά είπαμε σε αυτή την χώρα το πλιάτσικο των πολιτικών μαφιόζων έχει συνέπεια και συνέχεια.


https://www.facebook.com/rachel.makri/posts/1285867868105946?pnref=story

Share this post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

5 × 5 =